We maken gebruik van cookies, door de website te gebruiken ga je hier akkoord mee.
We maken gebruik van cookies, door de website te gebruiken ga je hier akkoord mee.

Algemene voorwaarden

1. Over deze Gebruiksvoorwaarden

1.1. Dit zijn de gebruikersvoorwaarden van Stoffer-en-Blik.nl

1.2. Onder de term ´Stoffer-en-Blik.nl´ wordt bedoeld:

1.2.1. De site Stoffer-en-Blik.nl,

1.2.2. Alle onderliggende sites, onderliggende pagina´s van de hierboven genoemden

1.3. Wanneer er in de Gebruikersvoorwaarden gesproken wordt over ´Stoffer-en-Blik.nl´, worden alle sites zoals genoemd onder 1.2.

1.4. Door gebruik te maken van Stoffer-en-Blik.nl aanvaard je deze voorwaarden. Belangrijk dus dat je de inhoud zorgvuldig leest.

1.5. We houden het recht om de gebruiksvoorwaarden regelmatig aan te passen, zonder de gebruikers actief daarvan op de hoogte te stellen.

1.6. De meest actuele gebruiksvoorwaarden kun je raadplegen via Stoffer-en-Blik.nl.

1.7. Als je het gebruik van Stoffer-en-Blik.nl voortzet nadat de aanpassingen zijn gedaan, betekent dat je de aanpassingen aanvaardt. Nog een reden om regelmatig de gebruiksvoorwaarden te checken.

2. Wat is Stoffer-en-Blik.nl?

2.1. Stoffer-en-Blik.nl is een onafhankelijke, gratis website voor je zoektocht naar een stoffer en blik. Daarin wordt je doorverwezen naar de site van de aanbieder waar de koop plaats vindt. Indien de koop ook daadwerkelijk plaats heeft gevonden ontvangt Stoffer-en-Blik.nl een kleine bijdrage van de aanbieder, hiervoor wordt een cookie geplaatst. Hier lees je meer over in ons cookiebeleid.

2.2. Stoffer-en-Blik.nl is begonnen toen een van de initiatiefnemers erachter kwam het zoeken naar een stoffer en blik nog niet zo eenvoudig was. Op dat moment bestond er nog geen website die deze behoefte voor de initiatiefnemer kon vervullen. De initiatiefnemer is toen samen met de andere initiatiefnemer deze functionaliteit gaan bouwen en tijdens de bouw is besloten om deze functionaliteit voor meerdere mensen beschikbaar te maken. Stoffer-en-Blik.nl is sinds toen altijd bij als een hobby-project actief gebleven.

3. Gebruik van Stoffer-en-Blik.nl

3.1. De initiatiefnemers zien Stoffer-en-Blik.nl nog steeds als hobby project. Net als met iedere hobby kan er een einde aan komen. Mocht dat gebeuren vervallen alle rechten op gebruik van Stoffer-en-Blik.nl.

3.2. Stoffer-en-Blik.nl is geen eigendom van de content die is geplaatst, we doen er alles aan om misbruik van auteursrecht, fotorechten, of enige andere intellectuele eigendomsrechten te voorkomen. Wilt u een melding maken van misbruik? Of wilt u verifiëren of bepaalde content wel rechtmatig gebruikt is door één van onze gebruikers, neem contact met ons op!

3.3. Stoffer-en-Blik.nl garandeert niet dat de dienst van Stoffer-en-Blik.nl te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

4. Privacy

4.1. Door het Gebruik van Stoffer-en-Blik.nl ben je gebonden aan onze privacybeleid.

5. Content van derden

5.1. Stoffer-en-Blik.nl bevat content en diensten van derden en/of links naar websites van derden. De opname of aanwezigheid van content van derden op Stoffer-en-Blik.nl impliceert niet dat Stoffer-en-Blik.nl deze content heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. Stoffer-en-Blik.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van Stoffer-en-Blik.nl.

5.2. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de voorwaarden van die derden.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Stoffer-en-Blik.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Stoffer-en-Blik.nl of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Stoffer-en-Blik.nl dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

6.2. Voor zover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op Stoffer-en-Blik.nl rust, is deze aansprakelijkheid jegens jou, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan Stoffer-en-Blik.nl betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Stoffer-en-Blik.nl is voortgevloeid.

6.3. Stoffer-en-Blik.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Stoffer-en-Blik.nl verricht en/of jouw gebruik van Stoffer-en-Blik.nl.

6.4. Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Stoffer-en-Blik.nl voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Stoffer-en-Blik.nl (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Stoffer-en-Blik.nl uit te sluiten.

7. Overige bepalingen

7.1. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen ter zake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

7.2. Onverminderd eventueel voor Stoffer-en-Blik.nl bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en Stoffer-en-Blik.nl voor het gebruik van Stoffer-en-Blik.nl te bewaren, is Stoffer-en-Blik.nl niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden.

7.3. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

7.4. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

has been added to the cart. View Cart